Kategórie sortimentu

Sme na Facebooku

Obchodné podmienky

BLANKO s.r.o.
IČO 50544713
DIČ 2120368327
IČ DPH SK2120368327, 

registrácia od 10.5.2021
Sídlo:Chalupkova 1923/22A 952 01 Vráble
Vložka číslo 41784/N

 

Spokojnosť zákazníkov má najväčšiu prioritu. Predpokladom pre úspešnú spoluprácu je zrozumiteľnosť a transparentnosť výrobného a obchodného diania. Z tohto dôvodu prinášame na nasledujúcich riadkoch naše Všeobecné obchodné podmienky. Sú právnym základom pre úspešnú spoluprácu s našimi zákazníkmi.

 

1. Objednávky

BLANKO s.r.o. Sídlom: Chalupková 1923/22A, 95201 Vráble IČO : 50544713 DIČ:2120368327 IČDPH:2120368327

prevezmú objednávku vykonanú zákazníkom len pod podmienkou, že zákazník nebude mať v okamihu objednávky voči Online fotkám žiadne dlhy. Online fotky z technických dôvodov až v náväznosti na uzavretie zmluvy preskúma, či má zákazník voči Online fotkám dlhy. V prípade, že dlhy existujú, má  Online fotky právo zadržať vyhotovené objednávky až do uhradenia nedoplatku.

 

2. Spracovanie

Onlinefotky ponúkajú kompletnú paletu bežného zhotovenia fotografií a výrobkov fototlače (fotografie, kalendáre). Zhotovenie rozmerov fotografií z digitálnych dát a ich orezu (prispôsobenie strán Automatické orezanie a Celá snímka) sa riadi zadaním v internetovej objednávke.
V prípade, ak nebude objednávka jednoznačná, bude vrátená späť zákazníkovi.
Pre naše práce platia ceny za zhotovenie podľa denne aktualizovaného cenníka, zverejneného na našich webových stránkach www.onlinefotky.sk. Akciové ceny platia výhradne po dobu akcie a po splnení všetkých podmienok ku každej jednotlivej akcií osobitne vyhlásenej. Z dôvodu, aby sme zabránili nejasnostiam počas cenových akcií, upozorňujeme na to, že akcie vyhlásené firmou Online fotky platia iba pre objednávky, ktoré budú firme Online fotky v čase trvania akcie a platnosti mimoriadnych cien odoslané (odoslanie internetovej objednávky). Svoje objednávky zasielajte včas, aby ste sa ku koncu cenových akcií vyhli prípadným výpadkom internetu, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

 

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zaslaním objednávky pristupuje objednávateľ na tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zároveň je táto objednávka považovaná v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z., § 43c, odst.1 za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na fotoprodukty (fotografie / fotoplátna/fotodarčeky). Objednávateľ berie na vedomie, že táto kúpna zmluva je podľa zákona č. 40/1964 Z.z., § 43c, odst. 2 uzatvorená v okamihu doručenia objednávky do našej spoločnosti. Objednávateľ berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy mu vzniká okrem iného povinnosť zaplatiť spoločnosti Online fotky kúpnu cenu za zhotovené fotoprodukty a to vo výške podľa ním prijatého návrhu objednávky, podľa cien platných v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zákazníkovi doručený poštou na základe dobierky alebo vyplatením cez účet a následným poslaním poštou. Online fotky neručia za riziko poškodenia zásielky počas poštovej prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas poštovej prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na pošte v zmysle poštového poriadku. Platné doby spracovania všetkých ponúkaných produktov sú uvedené v aktuálnom cenníku na www.onlinefotky.sk . Vo výnimočných prípadoch ( napr. revízia, údržba alebo oprava výrobných strojov vo fotolaboratóriu / prestoje, spôsobené čakaním na náhradné diely / nadmerný – nepredpokladaný objem objednávok v rámci rôznych akcií) môže dôjsť k predĺženiu uvedenej orientačnej doby spracovania.
Výkony Slovenskej pošty, a.s. (doručenie dobierky) nie sme rovnako schopní ovplyvniť. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia, ani k požadovaniu náhrady, alebo zľavy za nedodržanie dodacej lehoty.

 

5. Záruka kvality a záručné podmienky

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z., § 620 v platnom znení. Z prevádzkových dôvodov odporúčame však reklamovať zásielku čo najskôr, najlepšie do 1 mesiaca. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň fotografií.
Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar, pôvodnú objednávku a daňový doklad. Pri objednávkach z digitálnych dát musí zákazník súčasne zaslať pôvodné objednávkové dáta. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté.

6.Alternatívne riešenie sporov

 

1.     V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2.     Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

 

a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)    presné označenie Predávajúceho,

c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)    označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e)     dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

7. Ochrana dát

Zákazník súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby firmy BLANKO s.r.o. . Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre prepravné účely zásielkového predaja v rámci našej spoločnosti na dobu neurčitú, v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov . Podľa § 20, odst.3 citovaného zákona, je zákazník oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu , poskytovaniu , resp. využívaniu jeho osobných dát v poštovom styku.

 

8. Autorské práva

Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie do Online fotky, prehlasuje, že je majiteľom autorských práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. Každý zákazník ručí sám za seba a nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody pri porušení autorských práv.

 

9. Ďalšie ujednania

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné, pokiaľ nedôjde medzi zhotoviteľom a objednávateľom k písomnej dohode o zmene, prípadne vylúčeniu týchto všeobecných obchodných podmienok. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne prístupné v sídle spoločnosti a ďalej na internetovej adrese www.onlinefotky.sk